A-) VERİ SORUMLUSU;

1-Karabağ Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, veri sahiplerinin hakları ve diğer sorumlulukların mevzuat hükümleri gereğince uygulandığını aydınlatmak üzere işbu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

 

B-) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ İŞLEME AMAÇ VE ARAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ;

1-Karabağ Hukuk Bürosu; faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir.

2-Kişisel verileriniz; oluşturduğunuz randevu talebiniz doğrultusunda tarafınızla talebinizle ilişkili olarak iletişime geçilebilmesi, tarafınıza verilecek hukuki hizmetlerin gereği gibi ifa edilebilmesi, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi için işlenecektir.

3-Kişisel verileriniz; hiçbir şekilde üçüncü taraf özel kişilerle paylaşılmayacaktır, ancak zorunlu hallerde ilgili kanun, mevzuat kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ile paylaşılabilecektir.

4-Kişisel verileriniz web sitemizde oluşturduğunuz randevu formu aracılığıyla toplanabilmekte ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesindebu metnin B Bölümü 2. ve 3. maddelerindeki amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


C-) KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLAR;

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Karabağ Hukuk Bürosu’na başvuran ilgili kişiler;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesinitalep etme haklarına sahiptir.


D-) TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM ARAÇLARI;

Talepleriniz için iletişime geçmek isterseniz aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz;

Karabağ Hukuk Bürosu Adres: Merkez Mah. Salih Paşa Cad. No:15/149 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Email :[email protected]

Web Adresi : www.karabaglaw.com